Loading…

Uchwała z 10 marca 2022 - Walne Zgromadzenie

Uchwałanr11/2022

Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie

z dnia 10.03.2022roku

 

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie uchwala:

1. Zwołać zgodnie z & 17 ust 2 Statutu na dzień 24.03.2022 roku Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie w auli Fili Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Iławie o godzinie 1600.

2. Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego obejmować będzie:

· sprawozdanie merytoryczne z działalności i finansowe za rok 2021

· udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia

· wybór nowych władz Stowarzyszenia

  • dyskusja

· zatwierdzenie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2022

3. Szczegółowy porządek zebrania i regulamin obrad Stowarzyszenia zostanie opracowany przez Zarząd i przedstawiony do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał dotyczących władz Stowarzyszenia i zmiany statutu, które podejmowane są stosownie do postanowienia &14 ust. 1 i &29 ust. 1

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy Zarządu:

1. Prezes - Ryszard Ławrynowicz

2. Wiceprezes - Elżbieta Dzierzęcka

3. Skarbnik - Grażyna Lessman

4. Sekretarz - Danuta Telej

5. Członek - Elżbieta Kowalczyk