Loading…

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie za rok 2014

sprawozdanie

     Zarząd Stowarzyszenia realizował cele i zadania zgodnie ze Statutem oraz potrzebami członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku. W ubiegłym roku, do końca marca Zarząd pracował w składzie:

 • Elżbieta Lewandowska – prezes
 • Helena Jasko – v-ce prezes
 • Urszula Ziemińska – sekretarz
 • Andrzej Sufranek – skarbnik
 • Janina Zalewska – członek Zarządu.

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, od kwietnia Zarząd pracuje w składzie:

 • Andrzej Sufranek – prezes
 • Agata Nastaj – v-ce prezes
 • Irena Iwasiów – sekretarz
 • Irena Sokołowska - skarbnik
 • Renata Szulowska – członek Zarządu.

W ciągu całego roku Zarządy odbyły 13 posiedzeń podejmując 19 uchwał.

Działalność merytoryczna odbywa się poprzez cotygodniowe wykłady oraz prace w sekcjach tematycznych. Wykładów w 2014 r. odbyło się 27 o różnej tematyce. Były wykłady o tematyce zdrowego trybu życia, chorób wieku starczego, historycznej, przyrodniczej, literackiej, prawnej oraz społecznej. Większość wykładów przeprowadzona była nieodpłatnie lub finansowana przez realizowane programy. Jeden wykład historyczno-archeologiczny przeprowadzony był odpłatnie.

Na początku 2014 r. Stowarzyszenie liczyło 207 członków, a stan na koniec roku wyniósł 232 członków.

     W Stowarzyszeniu w ubiegłym roku działały stale następujące sekcje:

 • chór VIVAT
 • grupa teatralna ARLEKIN
 • sekcja „żywego słowa”
 • sekcja rękodzieła artystycznego
 • sekcja czytelnicza
 • nauka pracy na komputerze – 2 grupy
 • nauka języka angielskiego – 3 grupy
 • nauka języka niemieckiego – 2 grupy
 • gimnastyka rehabilitacyjna – 5 grup
 • gimnastyka ogólna – 1 grupa
 • rehabilitacja na basenie i nauka pływania – 4 grupy.

Wszystkie sekcje i grupy zainteresowań mają zajęcia raz w tygodniu. Chór, grupa teatralna oraz sekcja „żywego słowa” prezentują swoją działalność również poza Stowarzyszeniem, występując dla mieszkańców Iławy i okolic.

Chór VIVAT koncertował w roku ubiegłym w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Iławie śpiewając kolędy, na III Przeglądzie Chórów UTW, w GOK gminy Iława w Ząbrowie oraz na Festiwalu Kolęd w Olsztynie. Na tym festiwalu chór VIVAT zajął III miejsce. Chór odwiedził też DPS i MOPS gdzie śpiewano piosenki wspólnie z pensjonariuszami tych placówek.

Grupa teatralna ARLEKIN wystawiała „Jasełka” w DPS-ie oraz „Balladynę na wesoło”, którą zaprezentowano uczestnikom Przeglądu Chórów UTW. Grupa teatralna odbyła też warsztaty teatralne w ramach współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy.

Sekcja „żywego słowa” zainaugurowała swoją działalność publiczną w kawiarni Yellow występem pt. „Miłość w literaturze”. Występ ten został powtórzony też w GOK w Ząbrowie. Dla słuchaczy naszego uniwersytetu w ramach projektu „Dodaj więcej życia do lat”, sekcja przygotowała prezentację „Nobliści polscy”

     Działalność kulturalna Stowarzyszenia w 2014 r. została doceniona przez Burmistrza Iławy, który przyznał nagrodę dla grupy teatralnej ARLEKIN oraz indywidualną dla pani Urszuli Ziemińskiej za całokształt pracy w dziedzinie upowszechniania kultury.

     Aktywność naszych członków doceniła też Fundacja Inicjatyw Społecznych ASOS i MPiPS wyróżniając dwoje naszych przedstawicieli, panią Barbarę Sufranek i pana Henryka Kowalskiego, tytułami pozytywnego seniora, oraz umieszczając ich zdjęcia w wydanym specjalnie kalendarzu ASOS na 2015 r.

     Sekcja rękodzieła artystycznego pierwszy rok pracowała w naszym lokalu, który wynajmujemy w Samorządowym Gimnazjum nr 2. Mając lepsze warunki pracy członkinie sekcji wykonały wiele ciekawych prac, które prezentowane były okazjonalnie podczas Przeglądu Chórów, występów sekcji „żywego słowa” oraz na spotkaniach organizacyjnych SUTW.

     Stowarzyszenie organizowało i brało udział w imprezach z zakresu kultury fizycznej, krajoznawczych, rekreacyjnych i muzycznych.