Loading…

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie za rok 2014

sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia

Uniwersytet III Wieku w Iławie za okres

od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

 

A. Przychody ogółem ( I + II) : 98 641,01 zł
I. Przychody statutowe ( 1+2+3 ) :                                      98 639,90 zł
     1. Składki statutowe :                                                                  15 560,00 zł
         - wpisowe :                                                                     
         -składki semestralne i wpisowe                                                15 560,00 zł
         - wpłaty członków wspierających :                               
     2. Dotacje :                                                                        20 079,80 zł
         - wpłaty z 1% pod. dochod. od osób fizycznych :        2 479,80 zł
         - Gmina Iława :                                                            2 000,00 zł
         - Miasto Iława :                                                          2 000,00 zł
         - Powiat iławski :                                                        3 000,00 zł
         - Województwo warmińsko-mazurskie :                      5 500,00 zł
         - wpłaty na rzecz SUTW- os.fizyczne 1 000,00 zł
         - fundusze europejskie 4 100,00 zł
               
     3. Wpłaty członków Stowarzyszenia :                            63 000,10 zł
         - nauka języków obcych :                                          5 550,00 zł
         - gimnastyka i zabiegi fizjoterałpetyczne 525,00 zł
         - korzystanie z basenu i nauka pływania :                    9 322,00 zł
         - chór uniwersytecki :                                                1 655,00 zł
         - imprezy organizowane przez Stowarzyszenie :        45 948,10 zł
                 - kulturalne :                                                      22 923,10 zł
                 - rozrywkowe i rekreacyjne :                            23 025,00 zł
II. Pozostałe przychody : - odsetki bankowe 1,11 zł
B. Koszty ogółem (1+2):                                                    91 687,75 zł
1. Koszty statutowe :                                                          87 707,14 zł
     - wykłady :                                                                      359,00 zł
     - nauka języków obcych :                                              5 550,00 zł
     - korzystanie z basenu i nauka pływania :                    9 322,00 zł
     - chór uniwersytecki :                                                    2 754,00 zł
     - imprezy kulturalne :                                                  27 949,00 zł
     - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne :                        26 322,00 zł
     - zakup pianina 2 095,00 zł
     - wyd. progr." Dodaj wiecej życia do '' -Pomoc społeczna 2 715,00 zł
     - "Senior świadomy aktywny i zdrowy'' -Dep. Zdrowia 4 179,14 zł
   
       -  Aktywny senior uczestnik życia kulturalnego 802,00 zł
       -  Aktywizacja i integracja seniorów 5 660,00 zł
       -  Animator gazeta organizacji pozarządowych 4 283,00 zł
     - Iławski przegląd chórów 4 407,00 zł
     - Dotacja ICK -uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych 1 000,00 zł
   
   2. Koszty administracyjne :                                              3 980,61 zł
     - koszty biurowe, wykłady i inne organizacyjne 1 195,80 zł
     - prowadzenie księgowości : 2 387,31 zł
     - prowadzenie rachunku bankowego : 397,50 zł
   C. Wynik finansowy (A-B) : 6 953,26 zł

Prezes Zarządu: Andrzej Sufranek