Loading…

Informacja dot. zadań wspieranych przez Urząd Marszałkowski - Pomoc Społeczna

mops 2013 02

I N F O R M A C J A

Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z zakresu Pomocy Społecznej.

Tytuł zadania: Daj coś z siebie innym.

W okresie 1.04.2013 – 30.11.2013

Głównym celem zadania był rozwój wolontariatu i zwiększenie grupy wolontariackiej, oraz podjęcie przez nich działań na rzecz osób starszych, podopiecznych DOS i MOPS. Cel ten został osiągnięty w całości. Wykłady i warsztaty wniosły bardzo dużo nowych pojęć dotyczących wolontariatu, przybliżyły uświadomiły słuchaczom; znaczenie różnych akcji na rzecz społeczności. W wyniku realizacji zadania wzrosło zainteresowanie pracą na rzecz drugiego człowieka. Grupa wolontariacka zwiększyła się do 25 osób, z tendencją wzrostową. Wolontariusze zostali przeszkoleni w zakresie działań i korzyści jakie niesie wolontariat dla środowiska lokalnego poprzez udział w wykładach i warsztatach.

Nawiązano współpracę z kierownictwem DOS i MOPS oraz ustalono zakres działania wolontariuszy.

Zorganizowano 8 spotkań z podopiecznymi DOS i MOPS które zintegrowały wolontariuszy z podopiecznymi i zachęciły do dalszych spotkań.

Wyłoniła się grupa wolontariuszy do czytania w DOS (2 razy po 2 osoby w miesiącu). Podczas spotkań w MOPS 5 osób podopiecznych nauczyło się nowych technik manualnych i wyłoniła się grupa 8 osób – wolontariuszek, do prowadzenia warsztatów z zakresu robienia biżuterii z koralików, decupage, pergamano.

Członkowie chóru i teatru – wolontariusze brali czynny udział w zajęciach i spotkaniach z podopiecznymi i pensjonariuszami z DOS MOPS.

1. Informacja o realizacji zadnia umieszczona została na tablicy ogłoszeń w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku filia w Iławie, podawana była wielokrotnie na wykładach i innych spotkaniach, wykonane zostały plakaty, ulotki i ogłoszenie w prasie o tematyce poświęconej wolontariatowi, przy każdej informacji pisemnej i ustnej podkreślane było, że zadanie pt. Daj coś siebie innym jest wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Treść plakatów i ulotek uzgodniona i zatwierdzona przez Departament Koordynacji i Promocji.

2. Odbyły się dwa wykłady w auli Szkoły Wyższej. Udział wzięło łącznie - 219 osób.

3. Realizacja warsztatów: -„ Dlaczego warto być wolontariuszem” udział wzięło 22 osoby.

- Stereotypy związane z dojrzałym wiekiem - udział wzięło 15 osób.

- Warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego dla grupy wolontariackiej – robienie biżuterii z koralików. Udział wzięło 15 osób.

4. Spotkania i nawiązanie kontaktów z kierownictwem DOS i MOPS.