Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie za rok 2014

czwartek, 19 marca 2015 21:33 |
opracowanie: Andrzej Sufranek |
  
Odsłon: 1240

sprawozdanie

     Zarząd Stowarzyszenia realizował cele i zadania zgodnie ze Statutem oraz potrzebami członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku. W ubiegłym roku, do końca marca Zarząd pracował w składzie:

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, od kwietnia Zarząd pracuje w składzie:

W ciągu całego roku Zarządy odbyły 13 posiedzeń podejmując 19 uchwał.

Działalność merytoryczna odbywa się poprzez cotygodniowe wykłady oraz prace w sekcjach tematycznych. Wykładów w 2014 r. odbyło się 27 o różnej tematyce. Były wykłady o tematyce zdrowego trybu życia, chorób wieku starczego, historycznej, przyrodniczej, literackiej, prawnej oraz społecznej. Większość wykładów przeprowadzona była nieodpłatnie lub finansowana przez realizowane programy. Jeden wykład historyczno-archeologiczny przeprowadzony był odpłatnie.

Na początku 2014 r. Stowarzyszenie liczyło 207 członków, a stan na koniec roku wyniósł 232 członków.

     W Stowarzyszeniu w ubiegłym roku działały stale następujące sekcje:

Wszystkie sekcje i grupy zainteresowań mają zajęcia raz w tygodniu. Chór, grupa teatralna oraz sekcja „żywego słowa” prezentują swoją działalność również poza Stowarzyszeniem, występując dla mieszkańców Iławy i okolic.

Chór VIVAT koncertował w roku ubiegłym w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Iławie śpiewając kolędy, na III Przeglądzie Chórów UTW, w GOK gminy Iława w Ząbrowie oraz na Festiwalu Kolęd w Olsztynie. Na tym festiwalu chór VIVAT zajął III miejsce. Chór odwiedził też DPS i MOPS gdzie śpiewano piosenki wspólnie z pensjonariuszami tych placówek.

Grupa teatralna ARLEKIN wystawiała „Jasełka” w DPS-ie oraz „Balladynę na wesoło”, którą zaprezentowano uczestnikom Przeglądu Chórów UTW. Grupa teatralna odbyła też warsztaty teatralne w ramach współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy.

Sekcja „żywego słowa” zainaugurowała swoją działalność publiczną w kawiarni Yellow występem pt. „Miłość w literaturze”. Występ ten został powtórzony też w GOK w Ząbrowie. Dla słuchaczy naszego uniwersytetu w ramach projektu „Dodaj więcej życia do lat”, sekcja przygotowała prezentację „Nobliści polscy”

     Działalność kulturalna Stowarzyszenia w 2014 r. została doceniona przez Burmistrza Iławy, który przyznał nagrodę dla grupy teatralnej ARLEKIN oraz indywidualną dla pani Urszuli Ziemińskiej za całokształt pracy w dziedzinie upowszechniania kultury.

     Aktywność naszych członków doceniła też Fundacja Inicjatyw Społecznych ASOS i MPiPS wyróżniając dwoje naszych przedstawicieli, panią Barbarę Sufranek i pana Henryka Kowalskiego, tytułami pozytywnego seniora, oraz umieszczając ich zdjęcia w wydanym specjalnie kalendarzu ASOS na 2015 r.

     Sekcja rękodzieła artystycznego pierwszy rok pracowała w naszym lokalu, który wynajmujemy w Samorządowym Gimnazjum nr 2. Mając lepsze warunki pracy członkinie sekcji wykonały wiele ciekawych prac, które prezentowane były okazjonalnie podczas Przeglądu Chórów, występów sekcji „żywego słowa” oraz na spotkaniach organizacyjnych SUTW.

     Stowarzyszenie organizowało i brało udział w imprezach z zakresu kultury fizycznej, krajoznawczych, rekreacyjnych i muzycznych.


Panie Krystyna Drozdowska, Janina Jakubiak, Bożena Malinowska i Eryka Ostrowska reprezentowały nas z sukcesami na zawodach Senioriady w Olsztynie. Pani Malinowska wywalczyła II miejsce w zawodach pływackich, a pozostałe uczestniczki wyróżnienia w konkursie „nordic walking”. 19 maja 20 osób pod kierownictwem pani Teresy Goerges wzięło udział w Ogólnopolskiej Akcji II Marsz Nordic Walking studentów UTW organizowanym przez Akademię Złotego Wieku UTW w Wejherowie. Chwilowo nie działała stała sekcja „nordic walking”, ale wielu naszych członków często spotyka się na wspólne spacery. Pod patronatem Stowarzyszenia, nasi członkowie zorganizowali jedną wycieczkę zagraniczną do Francji i krajową na Dolny Śląsk. Brało w nich udział ok. 60 osób nie tylko z naszego Stowarzyszenia, a także rodziny i znajomi.

     Średnio raz w miesiącu organizowano wyjazdy do teatru lub filharmonii /Gdynia, Olsztyn, Elbląg, Warszawa, Bydgoszcz/, które często połączone były ze zwiedzaniem tych miast. Podczas pobytu w Warszawie zwiedzano między innymi Centrum Nauki Kopernik oraz pałac w Wilanowie. Poza wyjazdami uczestniczyliśmy też w spotkaniach teatralnych i koncertach muzycznych jakie odbywały się w iławskim kinoteatrze PASJA.

Ogółem zorganizowano 9 wyjazdów do teatrów i filharmonii oraz 5 wyjść na spektakle w kinoteatrze w Iławie.

     Stowarzyszenie zorganizowało też zabawę karnawałową dla członków utw, ich rodzin i znajomych. Odbyło się też uroczyste zakończenie roku akademickiego połączone z zabawą oraz w grudniu tradycyjne spotkanie opłatkowe z jasełkami w wykonaniu naszego teatru. Imprezy te były dofinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia.

Znaczącym źródłem finansowania działalności Stowarzyszenia było wiele projektów, które realizowaliśmy składając oferty na różne zadania publiczne. W ubiegłym roku realizowaliśmy następujące zadania:

     Stowarzyszenie w 2014 r. po raz drugi wzięło udział w akcji „Szlachetna paczka”. Zebrano od naszych członków kwotę 1670 zł. oraz dary rzeczowe od członków Stowarzyszenia i innych darczyńców. Ufundowano paczkę dla rodziny wartości 2200 zł.

     Członkowie Stowarzyszenia działają też aktywnie jako wolontariusze na rzecz pomocy pensjonariuszom DPS-u i MOPS-u, czytają bajki w przedszkolach, a także pomagają w obsłudze i organizacji imprez organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. W wolontariacie bierze udział około 30 członków Stowarzyszenia.

     Jako stowarzyszenie użyteczności publicznej korzystamy też z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku ubiegłym była to kwota 2480 zł., która pozwoliła nam dofinansować zakup biletów na imprezy kulturalne, tj. do teatru, opery i filharmonii.

     Chcąc jeszcze lepiej organizować prace Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia i Zarządu często uczestniczą w szkoleniach przygotowujących do opracowywania projektów zadań publicznych i ich realizowania. Uczestniczyliśmy w tego typu spotkaniach organizowanych przez Federację Organizacji Socjalnych FOSA oraz przez Fundację Ziemia i Ludzie, organizatora programów „Bioróżnorodność” i „Rok dla klimatu”, które będą realizowane w tym roku.

     Zarząd oraz liderzy poszczególnych grup i sekcji pracują jako wolontariusze. Za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Działalność Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku cieszy się dużą popularnością w Iławie, czego dowodem jest zwiększająca się z roku na rok ilość naszych członków.

 

Za Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie

Prezes Zarządu: Andrzej Sufranek