Loading…

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie za rok 2013

sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia

Uniwersytet III Wieku w Iławie za okres

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

  A. Przychody ogółem ( I + II) :   125 465,00 zł  
    I. Przychody statutowe  ( 1+2+3 ) : 125 463,16 zł  
       1. Składki statutowe : 14 525,00 zł  
           - wpisowe : 560,00 zł  
           -składki semestralne : 13 965,00 zł  
           - wpłaty członków wspierających : 0,00 zł  
       2. Dotacje : 41 428,80 zł  
           - wpłaty z 1% pod. dochod. od osób fizycznych : 3 913,80 zł  
           - Gmina Iława : 1 500,00 zł  
           - Miasto Iława : 5 000,00 zł  
           - Powiat iławski : 3 000,00 zł  
           - Województwo warmińsko-mazurskie : 3 900,00 zł  
           - wpłaty na rzecz SUTW- os.fizyczne i Nadleśnictwo Iława 1 415,00 zł  
           - Tow.Inicj.Twórczych Ę- program Seniorzy w akcji 2 700,00 zł  
              - MPPiS - program ASOS - Edukacja i rozwój 60+   20 000,00 zł  
       3. Wpłaty członków Stowarzyszenia : 69 509,36 zł  
           - nauka języków obcych : 2 938,00 zł  
           - korzystanie z basenu i nauka pływania : 11 610,00 zł  
           - chór uniwersytecki : 1 195,00 zł  
           - imprezy organizowane przez Stowarzyszenie :   53 766,36 zł  
                    - kulturalne : 21 819,13 zł  
                    - rozrywkowe i rekreacyjne : 31 947,23 zł  
   II. Pozostałe przychody :  - odsetki bankowe  1,35 1,84 zł  
   B. Koszty ogółem (1+2): 123 156,88 zł  
    1. Koszty statutowe : 120 036,00 zł  
        - wykłady : 425,00 zł  
        - nauka języków obcych : 2 938,00 zł  
        - korzystanie z basenu i nauka pływania :   11 610,00 zł  
        - sekcja plastyczna : 0,00 zł  
        -     "      wolontariatu   75,00 zł  
        -     "      teatralna   1 527,89 zł  
        - chór uniwersytecki : 2 866,00 zł  
        - imprezy kulturalne :   31 888,68 zł  
        - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne :   40 605,43 zł  
        - wyd. progr. Twoje zdrowie w twoich rekach   1 400,00 zł  
        -    "       "     Daj coś z siebie innym   2 500,00 zł  
         -   "       "     Edukacja i Rozwój - 60 plus   20 000,00 zł  
         -   "       "     Dodaj życie do lat   1 500,00 zł  
         -   "       "     Seniorzy w akcji   2 700,00 zł  
     2. Koszty administracyjne : 3 120,88 zł  
        - koszty biurowe, wykłady i inne organizacyjne                          113,51 844,22 zł  
        - prowadzenie księgowości :   1 719,16 zł  
        - prowadzenie rachunku bankowego :   557,50 zł  
     C. Wynik finansowy (A-B) :   2 308,12 zł  

 

Prezes Zarządu: Elżbieta Lewandowska